fbpx

19 lip 2019

Jak przygotowujemy profesjonale szkolenie dla lekarzy weterynarii – czy badanie potrzeb jest potrzebne?


Dlaczego ważne i potrzebne jest przeprowadzenie dobrze przygotowanego badania potrzeb edukacyjnych? Dowiedz się, jakie jest jego zastosowanie w profesjonalnej edukacji dla lekarza weterynarii w komunikacji z klientem.

Badanie potrzeb edukacyjnych w nowoczesnych szkoleniach specjalistycznych 

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie dobrze przygotowanego badania potrzeb edukacyjnych? Ponieważ daje dogłębne informacje, które pozwalają na przygotowanie szkolenia / edukacji odpowiadającego potrzebom, problemom, wyzwaniom i oczekiwaniom docelowej grupy edukacyjnej.

Przeprowadziliśmy badanie potrzeb edukacyjnych i zadaliśmy lekarzom weterynarii specjalistyczne pytania, aby uzyskać szerszy obraz potrzeb lekarzy weterynarii, a także wyzwań, z którymi muszą sobie radzić w codziennej praktyce.

Bardzo ważne jest oparcie profesjonalnego szkolenia zawodowego, szczególnie dla lekarzy specjalistów, takich jak lekarze weterynarii, na profesjonalnej analizie potrzeb edukacyjnych.

W ramach projektu przeprowadziliśmy pogłębione badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii. Na podstawie wyników badania przygotowujemy końcowe szkolenie z komunikacji między lekarzami weterynarii a klientem – właścicielem zwierzęcia.

Artykuł o tym co najbardziej motywuje lekarzy weterynarii w pracy znajdziesz tutaj >

drzewo oliwne – symbol mądrości.
foto: comvet

Potrzeby lekarzy weterynarii  zbadane

I co dalej? Na tej podstawie projektujemy szeroki wachlarz ćwiczeń i profesjonalnej wiedzy, które pozwolą na podniesienie zaawansowanych kompetencji komunikacji zawodowej w zakresie: wiedzy, umiejętności i postawy.

Jak możecie zobaczyć, pracujemy w międzynarodowym zespole, więc program szkoleniowy będzie na europejskim poziomie i wysokim poziomie edukacyjnym.

Więcej informacji o szczegółach szkolenia, możliwości zapisania się na szkolenie pojawią się wkrótce, więc bądźcie czujni.

Dziękujemy serdecznie Synolic za zorganizowanie naszego międzynarodowego spotkania ekspertów projektu COMVET w biurze Synolic w Atenach.

English language description of comvet activities

Why it is important and necessary to perform well prepared educational needs study? Find out how it can be used for professional veterinary education in the communication with client.

 Because it gives in-depth information which allows for the preparation of the training that answers to the needs, problems, challenges and expectations of a target , educational group.

We performed study on educational needs and we asked specialised questions to veterinary doctors in order to achieve wider  picture of the veterinary doctor’s  needs and also challenges they have to cope with, in their everyday practise.

So it is crucial to base professional training, especially dedicated for medical specialists, such as veterinary doctors, on the professional analysis of veterinary doctors? educational needs.  

In the project we carried out in-depth study on the educational needs of veterinary doctors. Based on the research outcomes we are preparing the final training on communication between veterinary doctors and client – owner of an animal.

We are designing wide range of exercises and professional knowledge that will be allow for enhancing advance professional communication competences in the field of: knowledge, skills and attitude. As you can see we are working in international team, so the training program will be on the very European standard and educational level.

More about the training details, possibilities for subscribing for training will appear very soon, so please stay tuned.

Thank you Synolic for hosting our International Experts Meeting of the COMVET Project in your office in Athens.