fbpx

Regulamin sklepu internetowego www.comvet.pl

§ 1

Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://comvet.pl/szkolenia i na odpowiednich podstronach i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz składania zamówień, zawierania umów sprzedaży usług, umów o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi lub użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego.
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: numer telefonu: +48 22 822 88 67; adres e-mail: info@comvet.pl lub formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 6. Adres Sprzedawcy: Kiko Educational Solutions Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Polska.
 7. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 43 1140 2004 0000 3902 7678 2634.
 8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.
 9. Podczas korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: przesyłania treści bezprawnych i spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 10. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 11. Informacje o usługach, treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych i/lub nieprawdziwych danych osobowych.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – KIKO Educational Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222) Aleje Jerozolimskie 181B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000670250, NIP: 7010676754, REGON: 366869786.
 3. Klient – każdy podmiot lub osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, mająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://comvet.pl/szkolenia
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu pod adresem internetowym https://comvet.pl.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji (zapisu na szkolenie) – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi i/lub produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług lub umowę sprzedaży produktu lub treści cyfrowych.

§ 3

Minimalne wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia końcowego, typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 4

Usługi, usługi cyfrowe, treści cyfrowe dostępne w sklepie

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym zgodnie z opisem zawarty w Sklepie oraz umowy na dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  
 3. W przypadku gdy Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Sprzedawca może umożliwiać nieodpłatne korzystanie z treści lub usług cyfrowych. Informacje dotyczące terminu i warunków takiej dostępności znajdują się w opisie ww. treści lub usług cyfrowych, na odpowiedniej podstronie www lub w odrębnym regulaminie.
 8. Korzystanie z treści cyfrowych lub usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu danych osobowych. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie lub w opisie tych treści lub usług.

§ 5

Składanie i realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien: 
  • Wybrać usługę szkoleniową lub treść cyfrową będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zapisuję się”;
  • Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji;
  • Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie prawidłowych danych odbiorcy zamówienia, wpisać prawidłowe dane do faktury, niezbędne do realizacji zamówienia. Następnie wybrać metodę płatności za zamówienie i złożyć stosowne oświadczenie poprzez zaznaczenie okienka akceptacji regulaminu sklepu, regulaminu usług oraz polityki prywatności.
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa:
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowych dla treści i usług cyfrowych
  • umowa o świadczenie usług dla szkoleń stacjonarnych.
 4. W formularzu zamówienia Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych i danych do faktury. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, kiedy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany drogą mailową o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient jest poinformowany o dostępnych metodach dostawy zamówienia na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
  • Wysyłka zamówienia na podany adres email,
  • Wysyłka zamówienia na podany adres – tylko w przypadku produktów fizycznych
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni Zamówienie zostaje anulowane),
  • Płatności przelewem online,
  • Inne płatności elektroniczne (np.: BLIK),
  • Płatność kartą płatniczą
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez formularz zamówienia w Sklepie o czym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Klientowi możliwości wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 5. W przypadku szkolenia stacjonarnego by wziąć udziału w szkoleniu Klient zobowiązuje się stawić się w terminie oraz miejscu realizacji przedmiotowego szkolenia.
 6. Brak stawiennictwa Klienta na szkoleniu, z wyłączeniem sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie uprawnia Klienta do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
 7. W przypadku zakupu treści lub usług cyfrowych realizacja zamówienia obejmującego ww. produkty następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta, podany w formularzu zamówienia, wiadomości email zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionej treści lub usługi cyfrowej.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo, w przypadku umowy sprzedaży, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy lub w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  • Zawarcia umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • Zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  • Zawarcia umowy, która została zawarta w terminie równym lub krótszym niż 30 dni do daty realizacji usługi, której efektem jest zakup produktu.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów cyfrowych, jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego. 
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Konsument musi wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy na dane kontaktowe określone w § 1 Regulaminu z wymaganym podaniem tytułu wiadomości ”Odstąpienie od umowy”.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało.
 8. Konsument, który rezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu składa odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną Sprzedawcy. W wypadku rezygnacji, przewidziany jest częściowy zwrot wniesionej opłaty:
  • Powyżej 51 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia rezygnacja związana jest ze zwrotem 75% kosztów poniesionych przez Konsumenta, z zastrzeżeniem zapisów ustępu 6.
  • Pomiędzy 50 a 26 dniem przed dniem rozpoczęcia szkolenia rezygnacja związana jest ze zwrotem 50% kosztów poniesionych przez Konsumenta, zastrzeżeniem zapisów ustępu 6.
  • Na 25 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta.
  • Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji – tj. rozwiązania umowy) nie zwalnia Konsumenta i/lub Klienta z obowiązku opłacenia szkolenia.
  • W przypadku niemożności wzięcia udziału, osoba zgłaszająca się może wskazać innego Konsumenta (Uczestnika szkolenia) na swoje miejsce, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Organizator może zaakceptować zaproponowane zastępstwo. Zwrot kosztów udziału będzie możliwy tylko w przypadku zorganizowania za siebie zastępstwa przez Konsumenta i zaakceptowaniu zastępstwa przez Organizatora.
  • W przypadku szkoleń dla lekarzy weterynarii dofinansowanych przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, opłata podstawowa- wpisowa nie podlega zwrotowi bez względu na termin rezygnacji ze szkolenia.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zgodnie z zapisami kodeksu  cywilnego. 
 2. Jeśli Klient stwierdzi, że zakupiony produkt, treść posiada wadę lub usługa została wykonana wadliwie, wówczas Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W przypadku zakupu usługi szkolenia Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe Sprzedawcy podano w § 1 niniejszego Regulaminu .
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie oraz oświadczenie zawierające: imię i nazwisko Klienta, adres siedziby/ miejsca zamieszkania Klienta, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwanie Klienta wobec Sprzedawcy w zakresie rekompensaty oraz adres email wskazany do korespondencji ws. postępowania reklamacyjnego. Jednocześnie w przypadku reklamacji produktów fizycznych należy je przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),. 
  • Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronach internetowych: https://polubownie.uokik.gov.pl; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta  są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, np.: poprzez zapis na newsletter, dane te mogą być przetwarzane w celu marketingowym
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie: www.comvet.pl/polityka-prywatnosci

§ 12

Prawa autorskie

 1. Treści dostępne na stronie oraz w sklepie internetowym na www.comvet.pl oraz treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów przysługują Organizatorowi. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie czy to w części czy to w całości treści i materiałów umieszczonych na www.comvet.pl jest zabronione pod rygorem zapłaty odszkodowania (zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) jak również zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Klient zgadza się, że wszelkie prawa do treści, materiałów, programów, scenariuszy ćwiczeń, metodologii prowadzenia szkoleń i know-how przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Zastrzeżenie to dotyczy także dokonywania opracowania utworu pierwotnego, w rozumieniu prawa autorskiego.
 4. Klient i/lub Konsument zobowiązani są do niewykorzystywania w żaden sposób treści, dóbr, materiałów i wiedzy o których mowa w ust. 2, do których prawa przysługują Sprzedawcy lub jego Licencjodawcy.
 5. Klient i/lub Konsument nie ma prawa wykonywania kopii treści i produktów jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej. Konsument  może korzystać z udostępnionych materiałów wyłącznie na użytek własny i nie ma prawa ich dalszego odsprzedawania ani rozpowszechniania.
 6. Klient i/lub Konsument zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować treści i produktów, o których mowa w ustępach 1-5, ani też odsprzedawać prawa dostępu do ich dostępu.
 7. W stosunku do Konsumenta, lub Klienta nie będącego Konsumentem kara umowna za kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie czy to w części czy to w całości:  treści, materiałów cyfrowych, nagrań, wiedzy, know-how, wyników badań, scenariuszy czy metodologii prezentowanych lub udostępnionych przez Sprzedającego wynosi 48’000 PLN za każde zdarzenie.
 8. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, znaki towarowe znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej i/lub materiałach, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony stanowi naruszenie dóbr Sprzedawcy i jest zakazane.
 9. W przypadku niezastosowania się Uczestnika lub Zamawiającego do powyższego Sprzedawca ma prawo dochodzić swych praw zarówno na drodze cywilnej i karnej.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów. 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca zmoże wprowadzać promocję oraz zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Warszawa, dn. 01.03.2023r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © COMVET