fbpx

Regulamin świadczenia usług

I. Organizator

 1. Organizatorem szkoleń pod marką COMVET jest właściciel marki COMVET – KIKO Educational Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222) Aleje Jerozolimskie 181B, nr KRS: 0000670250, NIP: 7010676754, REGON: 366869786, zwana dalej Organizatorem.

II. Szkolenia

 1. KIKO Educational Solutions Sp. z o. o. jest organizatorem szkoleń i warsztatów w terminach, lokalizacjach i tematach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.comvet.pl
 2. Organizator organizuje szkolenia dla grupy minimum 10 osób i zastrzega możliwość zmiany terminu lub miejsca realizacji szkolenia, w przypadku braku minimalnej liczby uczestników w danym terminie.
 3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu, o której mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu. 
 4. Uczestnik zapisany na szkolenie otrzyma potwierdzenie odbycia się szkolenia drogą mailową po uiszczeniu opłaty za udział w szkoleniu. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Uczestnik otrzyma przypomnienie podstawowych informacji dotyczących szkolenia, w tym: programu, dojazdu i lokalizacji.
 5. O potencjalnej zmianie terminu szkolenia zapisany uczestnik zostanie powiadomiony/a  drogą mailową, na adres email wskazany podczas rejestracji, najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
 7. Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu, będąca Zamawiającym lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego, będącego osobą prawną.
 8. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (zwana dalej Umową) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.
 9. Opłata podstawowa – opłata wpisowa uiszczana przez Uczestnika w przypadku szkoleń dofinansowanych o których mowa w ust. 10.
 10. W przypadku dofinansowania szkoleń dla lekarzy weterynarii, warunki dofinansowania są określane dla każdego szkolenia lub cyklu szkoleń odrębnie, tak jak określono to w rozdziale IV i V regulaminu.
 11. Szkolenie cykliczne – forma szkolenia, w której spotkania – zajęcia szkoleniowe odbywają się w postaci kilku spotkań. W szkoleniu tym materiał edukacyjny jest podzielony na bloki szkoleniowe, a spotkania odbywają się z określoną dla danego szkolenia regularnością (np. co 7-14 dni).

III. Rejestracja i zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zapisu (zamówienia) zamieszczonego przy danym szkoleniu na stronie www.comvet.pl oraz wybranie konkretnego produktu w sklepie internetowym i wniesienie opłaty za szkolenie. 
 2. Uczestnik może zapisać się do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub pierwszym spotkaniem szkolenia cyklicznego. Po tym terminie udział jest możliwy po dodatkowym telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i rejestracji, przez Organizatora.
 3. Po zapisie na szkolenie Organizator prześle potwierdzenie zapisu na szkolenie drogą mailową na adres email wskazany podczas rejestracji przez Uczestnika. Rejestracja poprzez użycie i wysłanie formularza on-line jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do płatności za szkolenie przez Uczestnika lub Zamawiającego. 
 4. Warunkiem rezerwacji miejsca i udziału w szkoleniu jest poniesienie opłaty za szkolenie o której mowa w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

IV. Warunki realizacji i udziału w szkoleniu, cena i płatności

 1. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są zgodne z programem znajdującym się na stronie internetowej www.comvet.pl.
 2. Cena szkolenia zawiera koszty: realizacji szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatu, posiłków (serwis kawowy, lunch), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu w trakcie szkolenia ze względu na dobór Uczestników, którzy zarejestrowali się na szkolenie.
 4. Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać poprzez sklep internetowy dostępny na stronie: www.covmet.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych czasowo akcji promocyjnych, polegających na zmianie cennika opublikowanego na stronie www. Zmiana cennika, w tym obniżenie opłaty za udział w szkoleniach, nie może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych Umów lub żądania obniżenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z tych Umów.
 6. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie i wzięcia udziału w szkoleniu jest uiszczenie przez Zamawiającego lub Uczestnika opłaty za szkolenie zgodnie z cennikiem na dzień zawarcia umowy- zakupu szkolenia poprzez sklep internetowy dostępny na stronie: www.comvet.pl  
 7. W przypadku szkoleń dofinansowanych, o których mowa w rozdziale V Regulaminu, warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie i wzięcia udziału w szkoleniu jest uiszczenie przez Zamawiającego lub Uczestnika opłaty podstawowej określonej dla danego szkolenia oraz poddanie się weryfikacji – sprawdzeniu przez Biuro Izby Lekarsko Weterynaryjnej (zwanej dalej Izbą) czy Uczestnik oświadczający w formularzu rejestracyjnym na stronie www.comvet.pl , że jest aktywnym członkiem przedmiotowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jest faktycznie aktywnym członkiem danej Izby i nie zalega ze składkami członkowskimi.
 8. W przypadku otrzymania pozytywnej weryfikacji przez przedmiotowe Biuro Izby Uczestnik otrzymuje informację o otrzymaniu dofinansowania udziału w szkoleniu. W przypadku negatywnej weryfikacji z Biura Izby, Uczestnik zobowiązuje się pokryć pełną kwotę za szkolenie, określoną w cenniku zamieszczonym na stronie sklepu internetowego www.comvet.pl. W przypadku negatywnej weryfikacji przez Izbę aktywnego członkostwa i/lub nie zalegania ze składkami Uczestnika, opłata podstawowa za szkolenie, o której mowa w ust. 7, nie podlega zwrotowi zgodnie z zapisami Rozdziału V Regulaminu.       

V. Szkolenia dofinansowane przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

 1. Szkolenia dla lekarzy weterynarii, będących aktywnymi członkami Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (zwanej dalej Izbą) i nie zalegających ze składkami członkowskimi, mogą być dofinansowane przez Izbę.
 2. W przypadku dofinansowania udziału w szkoleniu dla lekarza weterynarii przez Warszawską lub Lubelską Izbę Lekarsko – Weterynaryjną mają zastosowanie dodatkowe warunki udziału określone w tym regulaminie, niezbędne do spełnienia przez Uczestnika, w celu otrzymania dofinansowania udziału szkolenia przez przedmiotową Izbę Lekarsko -Weterynaryjną.
 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie i wzięcia udziału w szkoleniu jest uiszczenie przez Zamawiającego lub Uczestnika opłaty podstawowej (wpisowej) określonej dla danego szkolenia oraz poddanie się weryfikacji – sprawdzeniu przez Biuro Warszawskiej lub Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej czy Uczestnik oświadczający w formularzu rejestracyjnym na stronie www, że jest aktywnym członkiem przedmiotowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jest faktycznie aktywnym członkiem Izby i nie zalega ze składkami członkowskimi.
 2. Uczestnik w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie sklepu internetowego www.comvet.pl wypełnia wymagane dane osobowe, w tym podaje numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz oświadcza, czy jest aktywnym członkiem i czy nie zalega ze składkami na rzecz Warszawskiej lub Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uczestnik jest świadomy, że ww. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikające z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.    
 3. Oświadczenie Uczestnika o którym mowa w ust. 4 jest weryfikowane stosownie, tj. Biuro Warszawskiej lub Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (zwane dalej Izbą) sprawdza, czy Uczestnik jest faktycznie aktywnym członkiem przedmiotowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i czy nie zalega ze składkami członkowskimi na rzecz przedmiotowej Izby.
 4. W przypadku otrzymania pozytywnej weryfikacji przez Biuro Warszawskiej lub Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uczestnik otrzymuje informację o otrzymaniu dofinansowanie udziału w szkoleniu przez ww. Izbę. Wówczas pozostałą kwotę 780 zł pokrywa przedmiotowa Izba, a opłatę podstawową- wpisową, ponosi wcześniej Uczestnik.   
 5. W przypadku otrzymania negatywnej weryfikacji z Biura Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o której mowa w ust. 6, Uczestnika odnośnie jego statusu jako aktywnego członka Izby i/lub zaleganiu przez Uczestnika ze składkami członkowskimi na rzecz przedmiotowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Uczestnik otrzymuje informację o negatywnej weryfikacji drogą mailową, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik w tej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie w ciągu 2 dni roboczych, opłacić pełną kwotę za szkolenie, określoną w cenniku zamieszczonym na stronie sklepu internetowego www.comvet.pl.W przypadku ww. negatywnej weryfikacji przez Warszawską lub Lubelską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną aktywnego członkostwa i/lub stwierdzeniu faktu zalegania ze składkami Uczestnika, opłata podstawowa (wpisowa) za szkolenie, o której mowa w ust. 7, nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i nieopłaceniu przez Uczestnika pełnej kwoty za szkolenie w terminie 2-óch dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora, uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników, a wcześniej uiszczona opłata podstawowa (wpisowa) nie podlega zwrotowi. 

VI. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu i rozwiązanie umowy

I. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres info@comvet.pl W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Powyżej 51 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia (lub pierwszego spotkania szkoleniowego z szkolenia cyklicznego) rezygnacja związana jest ze zwrotem 75% kosztów poniesionych przez Uczestnika, z zastrzeżeniem zapisów ustępu 6.
 2. Pomiędzy 50 a 26 dniem przed dniem rozpoczęcia szkolenia rezygnacja związana jest ze zwrotem 50% kosztów poniesionych przez Uczestnika, zastrzeżeniem zapisów ustępu 6.
 3. Na 25 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika.
 4. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku opłacenia szkolenia.
 5. W przypadku niemożności wzięcia udziału, osoba zgłaszająca się może wskazać innego Uczestnika na swoje miejsce, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Organizator może zaakceptować zaproponowane zastępstwo. Zwrot kosztów udziału będzie możliwy tylko w przypadku zorganizowania za siebie zastępstwa przez Uczestnika i zaakceptowaniu zastępstwa przez Organizatora.
 6. W przypadku szkoleń dofinansowanych przez Warszawską lub Lubelską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, o których mowa w Rozdziale IV i V regulaminu, opłata podstawowa- wpisowa określona dla danego szkolenia nie podlega zwrotowi bez względu na termin rezygnacji ze szkolenia.

II. Poza przypadkami określonymi przepisach prawa Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. Opóźnienia Zamawiającego/Uczestnika kursu w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia.
 2. Naruszenia przez Zamawiającego/Uczestnika postanowień regulaminu lub umowy.
 3. Udziału osób prowadzących działania konkurencyjne, lub powiązanych z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną dla COMVET.
 4. Czynów nieuczciwej konkurencji lub podejrzeń Organizatora co do możliwości zaistnienia takiej sytuacji. 

VII. Zmiany terminów i warunków realizacji szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje Uczestników, drogą e-mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, o nowym terminie szkolenia, który wymaga pisemnej akceptacji drogą e-mailową.
 2. Organizator może wyznaczyć zastępstwo dla wykładowcy, w przypadku, gdy nie może on z przyczyn losowych poprowadzić zajęć.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w przypadku zaistnienia siły wyższej, braku dostępności lub sytuacji, która utrudnia realizację szkolenia. 
 4. Organizator ma prawo dokonać zmian w szkoleniu, w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
  • programu, godzin i czasu trwania szkolenia
  • wykładowcy, w sytuacji zaistnienia siły wyższej lub innych czynników niezależnych od osoby prowadzącej szkolenie uniemożliwiających jej/my realizację szkolenia
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Organizator niezwłocznie poinformuje o zmianach Uczestników drogą mailową oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zapewni wykładowcę o odpowiednich kwalifikacjach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i utracone korzyści powstałe w związku ze zmianami, o których mowa w niniejszym rozdziale.

VIII. Reklamacje 

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Uczestnik może zgłosić reklamację usługi szkoleniowej drogą elektroniczną na adres: info@comvet.pl najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Kompletne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • Imię i nazwisko uczestnika;
  • Adres siedziby/ miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia;
  • Przedmiot reklamacji (ze wskazaniem nazwy usługi, terminu i miejsca realizacji itp.);
  • Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  • Oczekiwanie uczestnika wobec Organizatora w zakresie rekompensaty;
  • Adres email wskazany do korespondencji ws. postępowania reklamacyjnego.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana mailowo na adres email lub adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt.1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości niniejszego regulaminu.
 7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w ustępie 3, Organizator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia lub wyznaczyć Uczestnikowi siedmiodniowy termin na ponowne złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

IX. Prawa autorskie i wizerunek

 1. Treści dostępne na stronie oraz w sklepie internetowym na www.comvet.pl oraz treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów przysługują Organizatorowi. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie czy to w części czy to w całości treści i materiałów umieszczonych na www.comvet.pl jest zabronione pod rygorem zapłaty odszkodowania (zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) jak również zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Uczestnik i Zamawiający zgadza się, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych, programów, scenariuszy ćwiczeń, metodologii prowadzenia szkoleń i know-how przysługują wyłącznie Organizatorowi. Zastrzeżenie to dotyczy także dokonywania opracowania utworu pierwotnego, w rozumieniu prawa autorskiego.
 4. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są do niewykorzystywania w żaden sposób dóbr, materiałów i wiedzy o których mowa w ust. 2, do których prawa przysługują Organizatorowi lub jego Licencjodawcy.
 5. Uczestnik i/lub Zamawiający nie ma prawa wykonywania kopii materiałów szkoleniowych jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej. Uczestnik może korzystać z udostępnionych materiałów wyłącznie na użytek własny i nie ma prawa ich dalszego odsprzedawania ani rozpowszechniania.
 6. Uczestnik i Zamawiający zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować treści i produktów, o których mowa w ustępach 1-5, ani też odsprzedawać prawa dostępu do ich dostępu.
 7. W stosunku do Uczestnika, Zamawiającego lub Klienta nie będącego Konsumentem kara umowna za kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie czy to w części czy to w całości: materiałów szkoleniowych, treści, materiałów, wiedzy, know-how, wyników badań, scenariuszy czy metodologii udostępnionych Uczestnikowi lub Zamawiającemu wynosi 48’000 PLN.
 8. Podczas szkoleń obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz wnoszenia sprzętu umożliwiającego nagrywanie szkoleń audio, wideo jak też transmisji i streaming on-line przez Uczestnika.
 9. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie wizerunku, zdjęć, głosu oraz nagrań wideo wykonanych podczas szkoleń COMVET, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Ww. wyrażenie zgody jest równoznaczne ze zgodą na umieszczeniem wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz social mediach (Facebook, Instagram).
 10. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, znaki towarowe znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej i/lub materiałach, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony stanowi naruszenie dóbr Organizatora i jest zakazane.
 11. W przypadku niezastosowania się Uczestnika lub Zamawiającego do powyższego Organizator ma prawo dochodzić swych praw zarówno na drodze cywilnej i karnej.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów. 

X. Polityka prywatności i postanowienia końcowe 

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.comvet.pl/polityka-prywatnosci
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora www.comvet.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Organizatora  www.comvet.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © COMVET